Reglement inzake toekenning en gebruik horecabon ter ondersteuning van de Hasseltse horeca in kader van corona-maatregelen

Artikel 1

Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het gemeentebestuur van stad Hasselt ter ondersteuning van de lokale horeca een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam horecabon.Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon.

Artikel 2

De horecabon heeft een waarde van 5 euro.

Artikel 3

De waardebon heeft een geldigheidsduur tot en met 31 december 2020. Devervaldatum wordt op de waardebon vermeld. Horecabonnen kunnen na 31/12/2020 niet omgeruild worden en evenmin aanvaard worden door de horeca-ondernemers. De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de “consumptie van eten en drinken ter plaatse”. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemer mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon.

De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden, en kan niet gebruikt worden voor verschillende aankopen bij verschillende aangesloten ondernemers.

Artikel 4

Elke waardebon heeft een unieke identificatiecodeen wordt door de ondernemer bij ontvangst gedeactiveerd, gebruikmakend van de horeca-app of het online platform. Elke waardebon heeft een UV-coating om namaak en fraude tegen te gaan.De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

Artikel 5

Elke inwoner van Hasselt die op 1 juni 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters ontvangt één waardebon (horecabon) van 5 euro.De bon wordt aan huis op naam bedeeld.De bon mag niet verkocht worden aan derden.

Artikel 6

Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van de bon, publiciteit, communicatie, raamstickers, handling en financiële opvolging tot uitbetaling.Er worden geen kosten aangerekend aan de horeca-ondernemers.Info en voorwaarden over deze horecabon worden eveneens gepubliceerd op www.shopinhasselt.be

Artikel 7

De waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp horecahebben en die volgens de federale maatregelen in het licht van COVID-19 verplicht werd hun verbruikszaal te sluiten. Het gaat dus om de vestigingen/exploitatiezetels die recht hebben op de corona-hinderpremie. Bij twijfel wordt aan de betrokken vestiging/exploitatiezetel het bewijs van de toekenning van de corona hinderpremie van VLAIO gevraagd.

Bovendien kan de waardebon enkel worden gebruikt bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit met als voorwerp horeca. Het uitbaten van de horecazaak, via een aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten.

De onderneming, waar met de waardebon kan betaald worden, dient haar vestiging te hebben op het grondgebied van de stad Hasselt.Horecazaken die voldoen aan de omschreven voorwaarden worden uitgenodigd door de stad Hasselt om zich aan te melden op het online platform horecabon.hasselt.be. Na aanmelding kunnen zij gebruik maken van de horeca-app voor validatie en innen van de horecabon. De onderneming is voor de gebruiker herkenbaar aan de raamsticker‘horecabon, zomer in Hasselt’.

Artikel 8

De ondernemer valideert zelf de waardebon op de horeca-app (en online platform horecabon.hasselt.be). Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het gemeentebestuur op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer. De ondernemer kan maandelijks tussentijdse betalingen vragen voor de reeds ontvangen horecabonnen.Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen door de aangesloten ondernemer nog worden voorgelegd ter uitbetaling, tot 1 maand na de vervaldag van de bon.De vraag tot uitbetaling van de ontvangen horecabonnen kan tot 31/01/2021 aangevraagd worden via het platform of de horeca-app. Aanvragen na deze datum worden niet meer aanvaard.

Artikel 9

Het gemeentebestuurkan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10

In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.Bij verdere betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Artikel 11

Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website www.hasselt.be

Contact